احساس سرماخوردگی دارم و بی حوصله اومدم شرکت. فردا هم ناهار مهمون دارم ١۵-١۶ نفر ! خدایا کی برم خرید؟ کی به کارای خونه برسم ؟ کی غذا درست کنم؟واااااای !

محمد طفلک ١ ماه آینده شدیداً گرفتاره تا این پروژه ی جدید راه بیفته. خدایا بهش سلامت و توان بده. به منم لطفاً تحمل بده و توانایی . قربونت، ستاره!

/ 0 نظر / 12 بازدید